You are not logged in. (Login)
 
 
Skip LoginSkip Link ที่น่าสนใจSkip Online Users

Online Users

(last 30 minutes)
None
Skip Courses

        ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นปวช.2 โดยใช้บทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เสริมการเรียนรู้ วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน (2201-2102) 
        
        1.  สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  โปรดเลือก หลักสูตร B เพื่อยืนยันการสมัครเป็นสมาชิกอีกครั้ง 
          
2.  สำหรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดวิทยาลัยอื่น ๆ และผู้สนใจทั่วไป โปรดเลือก หลักสูตร A เพื่อยืนยันการสมัครเป็นสมาชิกอีกครั้ง
 
           มีความคาดหวังให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ เพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียน
โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเวลา สถานที่ ตามที่ผู้เรียนมีความพร้อมและบ่อยครั้ง นานเท่าที่ผู้เรียนต้องการ และประการ
สำคัญ คือ เพื่อประโยชน์แก่ครูผู้สอนสถานศึกษาอื่น ๆ ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ตลอดนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูผู้สอน

          เว็ปไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของครูจิตราพร กาญจนพิบูลย์ ซึ่งขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้งานเว็ปไซต์ http://www.acc.chitraporn.net  และห้ามมิให้ใช้เพื่อการค้าหรือหวังผลกำไร หรือคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ
เพื่อจัดทำเป็นผลงานทางวิชาการโดยเด็ดขาด

หากมีข้อสงสัย ติดต่อผู้ดูแลระบบ จิตราพร กาญจนพิบูลย์ 089-8138955
E-mail
: chitra-acc@hotmail.com


ข่าวและประกาศ

CHITRAPORN KANJANAPIBOON
สวัสดีนักเรียนที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
by จิตราพร กาญจนพิบูลย์ - พุธ, 2 เมษายน 2014, 09:53 AM
  สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
ให้นักเรียนสมัครเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน 2201-2102 เพื่อเข้าเรียนตามกิจกรรมที่ครูกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว
อ. จิตราพร
CHITRAPORN KANJANAPIBOON
เริ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5 ได้ตั้งแต่บัดนี้
by จิตราพร กาญจนพิบูลย์ - จันทร์, 3 กุมภาพันธ์ 2014, 01:21 PM
  ประกาศด่วน
1.ให้นักเรียนเข้าทำการทดสอบแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 5 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 9 ก.พ.57
2.ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 5 ภายในวันที่ 14 ก.พ.57
3.ให้ผู้ที่สอบซ่อมหน่วยที่ 1-4 ภายในวันที่ 9 ก.พ.57
อ.จิตราพร กาญจนพิบูลย์
CHITRAPORN KANJANAPIBOON
ประกาศด่วน จาก อ. จิตราพร กาญจนพิบูลย์
by จิตราพร กาญจนพิบูลย์ - จันทร์, 20 มกราคม 2014, 01:08 PM
 

เรียนนักเรียน กลุ่ม 56201 กลุ่ม 56203 กลุ่ม 56205 กลุ่ม 56215 และ กลุ่ม 56217


1. นักเรียนสามารถสอบซ่อมในหน่วยที่ 1-3 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557นี้ (แบบทดสอบหลังเรียน)
2. นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
3. ส่งรายงานกลุ่ม การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน และบทสรุป(ย่อ) แบบฝึกปฏิบัติ หน่วยที่ 1-3 ภายในวันที่ 22มกราคม 2557นี้
4.ขอให้เปลี่ยนรูปประจำตัวของนักเรียน (เห็นหน้าเต็มชัดเจน) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่22 มกราคม 2557นี้ มิฉะนั้น ครูจะเปลี่ยนรูปประจำตัวให้แทนทุกคน

จิตราพร กาญจนพิบูลย์


Available Courses

  • ศึกษาความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี ข้อสมมติฐานตามม่บทการบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ สมการบัญชีและงบดุล การวิเคราะห์รายการค้า การจดบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีคู่ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายาการไปยังบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ 6 ช่อง การปิดบัญชี งบการเงินและสรุปวงจรบัญชี 
  • ศึกษาความหมายของสินค้า  การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี การปิดบัญชี กระดาษทำการ 8 ช่อง งบกำไรขาดทุนและงบดุล และสรุปวงจรบัญชี

  • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของตั๋วเงิน คำนวณวันครบกำหนดใช้เงินและดอกเบี้ย การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน สมุดทะเบียนเกี่ยวกับตั๋วเงิน การปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชีเกี่ยวกับดอกเบี้ยตั๋วเงินในวันสิ้นงวดบัญชี การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตั๋วเงิน การขายลดตั๋วเงิน และตั๋วเงินขาดความเชื่อถือศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย และประเภทของเช็ค การติดต่อกับธนาคาร และรายการที่เกี่ยวกับเช็ค การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากและการถอนเงินจากธนาคาร ระบบเงินสดย่อย และการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

  • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของกิจการห้างหุ้นส่วน และการจัดตั้งกิจการ ประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วนและข้อแตกต่างที่กำหนดตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ กฏหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน การบันทึกรายการเปิดบัญชี การแบ่งผลกำไรขาดทุน การบันทึกบัญชีตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและวิธีทุนคงที่ การทำงบการเงินตามกฏหมาย ภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วน การรับหุ้นส่วนใหม่ หุ้นส่วนลาออกหรือตาย การเลิกกิจการ และการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

  • หลักสูตรนี้สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้เรียนของสถานศึกษาที่ไม่ได้ร่วมโครงการความร่วมมือ

  • โครงการความร่วมมือ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีและ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Skip เรารักในหลวง

เรารักในหลวง

ทูลกระหม่อม 

จิตราพร กาญจนพิบูลย์

หนึ่งแสนครูดี 

รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา 16 มกราคม 2555

 

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 Today จันทร์, 21 เมษายน 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

เว็บไซต์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
ครูจิตราพร กาญจนพิบูลย์ วิทยาลัย
พณิชยการธนบุรี