You are not logged in. (Login)
 
 
Skip LoginSkip Link ที่น่าสนใจSkip Online Users

Online Users

(last 30 minutes)
None
Skip CoursesSkip บัญชีบริษัท จำกัด ครูเบญจมาศ ดีเจริญ

บัญชีบริษัท จำกัด ครูเบญจมาศ ดีเจริญ

        ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นปวช.2 โดยใช้บทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เสริมการเรียนรู้ วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน (2201-2102) 
        
        1.  สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  โปรดเลือก หลักสูตร B เพื่อยืนยันการสมัครเป็นสมาชิกอีกครั้ง 
          
2.  สำหรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดวิทยาลัยอื่น ๆ และผู้สนใจทั่วไป โปรดเลือก หลักสูตร A เพื่อยืนยันการสมัครเป็นสมาชิกอีกครั้ง
 
           มีความคาดหวังให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ เพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียน
โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเวลา สถานที่ ตามที่ผู้เรียนมีความพร้อมและบ่อยครั้ง นานเท่าที่ผู้เรียนต้องการ และประการ
สำคัญ คือ เพื่อประโยชน์แก่ครูผู้สอนสถานศึกษาอื่น ๆ ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ตลอดนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูผู้สอน

          เว็ปไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของครูจิตราพร กาญจนพิบูลย์ ซึ่งขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้งานเว็ปไซต์ http://www.acc.chitraporn.net  และห้ามมิให้ใช้เพื่อการค้าหรือหวังผลกำไร หรือคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ
เพื่อจัดทำเป็นผลงานทางวิชาการโดยเด็ดขาด

หากมีข้อสงสัย ติดต่อผู้ดูแลระบบ จิตราพร กาญจนพิบูลย์ 089-8138955
E-mail
: chitra-acc@hotmail.com


ข่าวและประกาศ

CHITRAPORN KANJANAPIBOON
ประกาศด่วน
by จิตราพร กาญจนพิบูลย์ - อังคาร, 3 กุมภาพันธ์ 2015, 10:18 AM
 
ให้นักเรียนทุกคนเข้าสอบซ่อมได้ทุกหน่วยการเรียน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 และเข้าศึกษาทุกกิจกรรม ก่อนปริ้นรายงานกิจกรรมทุกหน่วยส่งครูภายในวันที่ 20กุมภาพันธ์ 2558
และแบบทดสอบทั้ง 5 หน่วย 60ข้อภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ
  ครูจิตราพร  3 ก.พ.58
CHITRAPORN KANJANAPIBOON
ประกาศ ให้นักเรียนเข้าเรียนหน่วยที่ 2 ได้แล้ว
by จิตราพร กาญจนพิบูลย์ - อังคาร, 21 ตุลาคม 2014, 04:23 PM
 
ให้นักเรียนทุกคนเข้าเรียนในหน่วยที่ 2 ได้แล้ว และครูได้ขยายเวลาทำแบบทดสอบให้แล้ว
                     จิตราพร
CHITRAPORN KANJANAPIBOON
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1
by จิตราพร กาญจนพิบูลย์ - พุธ, 8 ตุลาคม 2014, 02:34 PM
 
ประกาศ จะหมดเวลาทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ในวันที่ 13 ต.ค. 57 เวลา 23.55 น
อ. จิตราพร กาญจนพิบูลย์

Available Courses

  • ศึกษาความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี ข้อสมมติฐานตามม่บทการบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ สมการบัญชีและงบดุล การวิเคราะห์รายการค้า การจดบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีคู่ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายาการไปยังบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ 6 ช่อง การปิดบัญชี งบการเงินและสรุปวงจรบัญชี 
  • ศึกษาความหมายของสินค้า  การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี การปิดบัญชี กระดาษทำการ 8 ช่อง งบกำไรขาดทุนและงบดุล และสรุปวงจรบัญชี

  • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของตั๋วเงิน คำนวณวันครบกำหนดใช้เงินและดอกเบี้ย การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน สมุดทะเบียนเกี่ยวกับตั๋วเงิน การปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชีเกี่ยวกับดอกเบี้ยตั๋วเงินในวันสิ้นงวดบัญชี การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตั๋วเงิน การขายลดตั๋วเงิน และตั๋วเงินขาดความเชื่อถือศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย และประเภทของเช็ค การติดต่อกับธนาคาร และรายการที่เกี่ยวกับเช็ค การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากและการถอนเงินจากธนาคาร ระบบเงินสดย่อย และการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

  • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของกิจการห้างหุ้นส่วน และการจัดตั้งกิจการ ประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วนและข้อแตกต่างที่กำหนดตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ กฏหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน การบันทึกรายการเปิดบัญชี การแบ่งผลกำไรขาดทุน การบันทึกบัญชีตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและวิธีทุนคงที่ การทำงบการเงินตามกฏหมาย ภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วน การรับหุ้นส่วนใหม่ หุ้นส่วนลาออกหรือตาย การเลิกกิจการ และการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

  • หลักสูตรนี้สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้เรียนของสถานศึกษาที่ไม่ได้ร่วมโครงการความร่วมมือ

  • โครงการความร่วมมือ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีและ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Skip เรารักในหลวง

เรารักในหลวง

ทูลกระหม่อม 

จิตราพร กาญจนพิบูลย์

หนึ่งแสนครูดี 

รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา 16 มกราคม 2555

 

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 Today อังคาร, 28 เมษายน 28 29 30   

เว็บไซต์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
ครูจิตราพร กาญจนพิบูลย์ วิทยาลัย
พณิชยการธนบุรี